New Mexico man threatens to ‘execute’ President Biden for treason

john thornton